A A

„The Unteachables”

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we wrześniu 2018 r. rozpoczęło realizację dwuletniego projektu strategicznej współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

 

Koncepcja projektu

Projekt jest odpowiedzią na wyzwanie, przed którym stoją szkoły w całej Europie: zwiększającego się problemu nieosiągalności młodych pokoleń z punktu widzenia szkoły i nauczycieli. Coraz więcej uczniów nie funkcjonuje dobrze w środowisku szkolnym,  odsuwa się od szkoły w poczuciu, że nie odpowiada ona na ich potrzeby lub stwarza bariery trudne do pokonania.  

W stosunku do tej grupy uczniów używane jest określenie unteachables („niewyuczalni”/ „nienauczalni”). Celem projektu jest zbadanie, jak owi unteachables mogą stać się nie tyle teachables („wyuczalni”/„nauczalni”), co learnables (zaangażowani we własny proces uczenia się) bez konieczności rewolucjonizowania całego systemu edukacji.

To projekt tworzenia wiedzy oparty na praktycznym eksperymentowaniu. Włącza do poszukiwań nowych strategii i dydaktyki młode pokolenie nauczycieli i wychodzi poza ramy tradycyjnego kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. Istotną rolę w projekcie odgrywają również studenci kierunków pedagogicznych oraz uczniowie, dla których przewidziana jest rola współtwórców. W ten sposób w rozwiązanie problemu zaangażowane są grupy docelowe, a nie jest ono oferowane z zewnątrz. O innowacyjności projektu przesądza również fakt zajęcia się problemem, który do tej pory nie został systemowo opisany.

W rezultacie powstaną materiały edukacyjne i wytyczne dla placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli, aby te mogły dostosować swoją ofertę do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i przygotować kadry do pracy z uczniami szkół średnich. Produkty te stanowić będą bazę do dalszej współpracy partnerów w ramach bardziej zaawansowanego projektu Erasmus+, tj. sojuszu na rzecz wiedzy.

 

Inspiracje

Koncepcja projektu powstała w oparciu o dwie kluczowe pozycje:
• “Understanding Learning and Motivation in Youth - challenging policy and practice”, red. Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen, Knud Illeris, 2018 - najnowszą krytykę polityki edukacyjnej
• “Educating young digital natives” by Marc Prensky, 2010 – zawierającą ciągle aktualne refleksje na temat młodych pokoleń jako osób uczących się, niezależnie od systemów edukacyjnych.

 

Partnerstwo

Projekt jest realizowany przez uczelnie, placówkę doskonalenia nauczycieli oraz organizację pozarządową – w sumie 7 instytucji z 6 krajów:
• Professionshøjskolen Absalon (Dania)
• Univerza v Liubliani (Słowenia)
• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Universita degli Studi di Catania (Włochy)
• Haskoli Islands (Islandia)
• Treballant amb Europa Associacio (Hiszpania)

Prace partnerstwa koordynuje instytucja duńska. Uczestnicy pracować będą w 5 grupach interakcji:
• Grupa A: 50 studentów kierunków pedagogicznych
• Grupa B: 50 uczniów szkół średnich
• Grupa C: 10 młodych nauczycieli
• Grupa D: rada konsultacyjna innowacyjnej dydaktyki
• Grupa E: sojusz na rzecz wiedzy

Projekt będzie realizował swoje metodologie i misje poprzez intensywną interakcję ze wszystkimi poziomami uczestników i końcowych beneficjentów.
Zadaniem uczelni jest tworzenie wiedzy i prowadzenie grup ćwiczeniowych (grupy A i B), natomiast MSCDN jest specjalnym partnerem merytorycznym, który zapewnia wkład ze strony młodych nauczycieli (grupa C) i wnosi do przedsięwzięcia wymiar praktyczny. Dodatkowo dla MSCDN przewidziana została w projekcie rola lidera grupy D.
Uczestniczący w projekcie polscy nauczyciele zidentyfikują, jak oni doświadczają zjawiska niewyuczalności współczesnych nastolatków. Dokonają testowania i ewaluacji wypracowanych przez uczniów i studentów strategii i materiałów. Podstawową metodą stosowaną w projekcie będzie storytelling.

 

Cele szczegółowe

Projekt ukierunkowany jest na:

1) stworzenie autentycznych i precyzyjnych charakterystyk obecnych i przyszłych "niewyuczalnych", jako fundament do rozwoju strategii uczenia się w przyszłości;
2) zidentyfikowanie wyłaniających się z tych profili kluczowych wyzwań dla tradycyjnej dydaktyki;
3) zebranie dowodów uczenia się z Europy i spoza niej oraz podsumowanie tych dowodów
w formie zestawu podstawowych zasad przyszłościowych strategii uczenia się;
4) wyodrębnienie i opisanie szeregu możliwych innowacyjnych strategii do zastosowania
w edukacji dla uczniów w wieku 12-16 lat;
5) przygotowanie wniosku sojuszu na rzecz wiedzy, który zostanie złożony w 2020 roku,
w oparciu o wyniki projektu "The Unteachables" oraz w oparciu o powiązane koncepcyjnie z projektem „The Unteachables” projekty Erasmus + realizowane począwszy od 2019.

 

Oczekiwane rezultaty

W wyniku realizacji projektu powstaną w formatach internetowych oraz w formie plików PDF następujące produkty:

  • kolekcja materiałów wypracowanych w projekcie „The Unteachables”,
  • „Od niewyuczalnych do zaangażowanych w proces uczenia się” - innowacyjne strategie zaangażowania młodzieży w uczenie się w system edukacji XXI wieku,
  • „Przyszłość jest tutaj - niewyuczalny uczeń” - charakterystyka i analiza nowych pokoleń "niewyuczalnych” oraz wyzwań, jakim poddają oni tradycyjny system edukacji,
  • „A jednak zdolni do zaangażowania w proces uczenia się” - dowody z przeprowadzonych ekspertmentów oraz opracowany na ich bazie zestaw podstawowych zasad dla zorientowanych na przyszłość strategii uczenia się,
  • “I co teraz?” - zalecenia dla naukowców, polityków dotyczące dalszych badań i praktycznych eksperymentów ze strategiami uczenia się w XXI wieku współtworzonymi przez młodych ludzi.

We wrześniu 2019 roku w warszawskiej siedzibie MSCDN odbędzie się 5-dniowe międzynarodowe spotkanie o charakterze szkoleniowym dla uczestniczących w projekcie studentów, nauczycieli oraz pracowników instytucji partnerskich.  

W czerwcu 2020 MSCDN, podobnie jak i pozostali partnerzy, przygotuje dla gości krajowych jednodniową konferencję upowszechniającą rezultaty projektu.

Budżet całego projektu wynosi ponad 242 tys. euro, z czego 1/3 przeznaczona jest na rezultaty pracy intelektualnej. MSCDN otrzymał na realizację swoich zadań 21197 Euro.