Page 1 of 4

Karta zgłoszenia do projektu MARKPIW

Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Wyrażenie tej zgody jest niezbędnym warunkiem do udziału w Projekcie.

Nieprawidłowe dane


INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotycząca podanych przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji projektu MARKPIW:


1. Administrator danych osobowych: Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora danych dokonuje, jako podmiot przetwarzający, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: mscdn@mscdn.pl, adres strony internetowej: www.mscdn.pl

2. Inspektor ochrony danych: iod@mscdn.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych: udział w doskonaleniu realizowanym w ramach projektu, na podstawie art. 6 ust. 1a oraz 9 ust. 2 a przywołanego wyżej rozporządzenia.

4. Pani/Pana Dane osobowe:
­ - mogą być przekazywane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, audytowe, kontrolne, monitoringowe, sprawozdawcze, informacyjno-promocyjne, hostingowe na potrzeby obsługi Panelu MARKPIW,
­ - będą przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji projektowej.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
­ - prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
­ - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w projekcie.

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.Proszę zaakceptować zapoznanie się z regulaminem

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneAdres do korespondencji


Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy w formacie "00-000"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe daneNieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, proszę dopisać w jakim zakresie potrzebuje Pani/Pan wsparcia /dostosowania podczas szkoleń.

Miejsce zatrudnienia uczestnika projektu

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy w formacie "00-000"

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wpisz poprawny adres e-mail

Wybrana grupa tematyczna szkolenia dotycząca wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Cykl II - 2019

Nieprawidłowe dane

Wypełnij "Kwestionariusz diagnostyczny" dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek, który jest niezbędnym elementem w procesie rekrutacji.


Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy i doświadczenia w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli/placówek.

Cykl II - 2019Ważne: Brak doświadczenia i wiedzy w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek nie dyskwalifikuje i nie jest też warunkiem przystąpienia do projektu MARKPIW.

Informacje uzyskane z wypełnionego kwestionariusza będą wykorzystywane w celu właściwej organizacji szkoleń i dostosowania procesu doskonalenia do Pana/Pani potrzeb i oczekiwań.

1. Jaką grupę tematyczną szkolenia wybrałeś/wybrałaś? (zaznacz wybraną)

Nieprawidłowe dane

2. Co spowodowało, że podjąłeś/podjęłaś decyzję o przystąpieniu do projektu MARKPIW? - wymień 3 powody, począwszy od najważniejszego.
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

3. Jakie jest Twoje doświadczenie w zakresie wspomagania szkół? – zaznacz wszystkie, która Ciebie dotyczą:

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

a) Jeśli pełniłeś/pełniłaś rolę osoby wspomagającej szkołę/przedszkolę/placówkę, wymień min. 3 główne zadania, które wykonywałeś/wykonywałaś:
Nieprawidłowe dane

4. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym procesowego wspomagania szkół/przedszkoli/placówek?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

5. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych ze wspomaganiem szkół/przedszkoli/placówek potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

6. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej? – opisz krótko.
Nieprawidłowe dane

7. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

8. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Przepisz kod z obrazka
Zmień kod Nieprawidłowe dane